گروه مخابرات

گروه کنترل

گروه قدرت

گروه الکترونیک

این دانشکده در سال ۱۳۴۶ و در قالب دانشکده برق دانشگاه شیراز راه اندازی شد و قدیمی ترین دانشکده دانشگاه می باشد. دانشکده برق در چهار زیر گروه الکترونیک ، مخابرات، کنترل و قدرت فعالیت دارد.
آزمایشگاه های این دانشکده شامل آزمایشگاه های الکترونیک، مدارهای مخابراتی، کنترل، طراحی مدارهای مجتمع ، PLC و ... می باشد.

0